Logo Utrecht University

Educational Database

E-Quality: kwaliteit van toetsen

01 September 2017

E-Quality: kwaliteit van toetsen

Dit project heeft als centrale doelstelling een gebruiksvriendelijk, online systeem te ontwikkelen dat opleidingen helpt om een visie te ontwikkelen op de eigen toetsing en die te verbeteren. Daarbij wordt aangesloten bij de methodiek van De Toetsing Getoetst (DTG) zoals al eerder in het hbo geïntroduceerd (Sluijsmans et al., 2012).

Download hier de volledige USO Projectaanvraag Equality

Achtergrond

Een adequaat systeem van toetsing is van essentieel belang voor opleidingen in het hoger onderwijs. In dit kader dient de kwaliteit van toetsing voor alle betrokkenen inzichtelijk en bespreekbaar gemaakt te worden. Ook binnen de Universiteit Utrecht (UU) staat de kwaliteit van toetsing onder druk. Zo zijn docenten niet altijd voldoende bekwaam in het hanteren van de verschillende toetsinstrumenten, is er onvoldoende (zichtbare) alignment tussen leerdoelen en toetsing, en door de ervaren hoge werkdruk is er slechts beperkt tijd om de kwaliteit van toetsing voldoende te waarborgen en om docenten daarin te professionaliseren.

Beschrijving

In dit project wordt de kwaliteit van toetsing vanuit verschillende perspectieven en in zijn geheel bekeken. Er wordt dus niet alleen naar kenmerken van afzonderlijke toetsen gekeken, maar ook naar toetsprogramma’s, toetsbeleid en de samenhang tussen de verschillende onderdelen. We sluiten daarbij aan bij de definitie en operationalisering van kwaliteit van toetsing zoals gebruikt door (Van Schilt-Mol et al., 2016) en de methodiek De Toetsing Getoetst (DTG) geïntroduceerd in het hoger beroepsonderwijs door Sluijsmans et al. (2012).

Doelen & verwachte resultaten

Dit USO-project heeft als doel een online systeem (EQUALITY) op te leveren wat faculteiten en opleidingen aan de Universiteit Utrecht handvatten zal bieden voor:

  • het uitvoeren van een (zelf)evaluatie,
  • het ontwikkelen van een visie op de kwaliteit van toetsing en
  • te komen tot een plan om deze visie en de daaraan gekoppelde doelen te realiseren.

De volgende deelresultaten zijn hierbij te onderscheiden:

Afhankelijk van iemands rol (e.g. docent, cursusleider, examinator, onderwijsdirecteur) in de toetsketen zullen de relevante onderdelen van de toetsketen voor deze persoon zichtbaar gemaakt worden. Hierbij is er een koppeling met de informatie uit het digitale UU-toetsafnamesysteem Remindo.

Door de (zelf)evaluatiefunctie en het uitwisselen van feedback binnen het systeem ontstaat er een beter inzicht in de huidige en gewenste kwaliteit van toetsing binnen een opleiding.

Voor de aan het project deelnemende opleidingen worden kwaliteitseisen ontwikkeld.

In het systeem is een rapportagefunctie opgenomen die opleidingen de mogelijkheid biedt om de onderbouwing van argumenten in de toetsketen inzichtelijk te maken. Dit draagt bij aan de validiteit van de toetsing en zal daarmee van grote waarde zijn bij accreditatieprocedures.

Referenties

Print